Privacy policy KAPSALON SABRINA

KAPSALON SABRINA heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door KAPSALON SABRINA worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de KAPSALON SABRINA en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

  1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door KAPSALON SABRINA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch KAPSALON SABRINA behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van KAPSALON SABRINA en dat door de loutere mededeling van informatie aan KAPSALON SABRINA, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van KAPSALON SABRINA.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van KAPSALON SABRINA middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door KAPSALON SABRINA worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

  1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van KAPSALON SABRINA onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door KAPSALON SABRINA ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege KAPSALON SABRINA inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

KAPSALON SABRINA treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

  1. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van KAPSALON SABRINA voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van KAPSALON SABRINA nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan KAPSALON SABRINA.

KAPSALON SABRINA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

  1. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de naam van KAPSALON SABRINA behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van KAPSALON SABRINA.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van KAPSALON SABRINA, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

KAPSALON SABRINA draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van KAPSALON SABRINA, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste KAPSALON SABRINA in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

  1. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door KAPSALON SABRINA aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

KAPSALON SABRINA heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

KAPSALON SABRINA eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u via ons contactformulier.

  1. Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Vanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld

Geregistreerd serienummer van je computer (cookie). Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst voor verschillende diensten. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om vlot te surfen tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud van de website of de advertenties op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn interesses. Een cookie bevat onder andere de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode en brengt op geen enkele manier schade toe aan jouw apparatuur of aan de programma’s die je gebruikt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.

Het opslaan van data in log-files